Защитные заговоры и молитвы от черной магии

Сильный магический заговор от колдовства: мощная защита
Остаётся лишь православная молитва, обращенная к Серафиму Саровскому. Уничтожению подвергнется колдовство. После чего ведьма оставит Вас в покое.
Тропарь Кресту и молитва за Отечество 1

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя/ и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Перевод: Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Дай победы на врагов православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты. 2

Св. Архистратигу Божию Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, рабо́в Бо́жиих (имена), от всех ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго, и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О, всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва от чародейства
Священномученику Киприану и мученице Иустине

О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́но! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли е́сте, но ду́хом от нас не отступа́ете е́сте, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли е́сте. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы креп́ции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми, невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалмы

Псалом 3

Го́споди, что́ ся умно́жиша стужа́ющии ми́? мно́зи востаю́т на мя́, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: не́сть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты́ же, Го́споди, Засту́пник мо́й еси́, сла́ва моя́, и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя́ от горы́ святы́я Своея́. А́з усну́х, и спа́х, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя́. Не убою́ся от те́м люди́й, о́крест напа́дающих на мя́. Воскре́сни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мо́й: я́ко Ты́ порази́л еси́ вся́ вражду́ющыя ми́ всу́е, зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне е́сть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние твое́.

Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня; многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге». Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы Своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих; сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твое. 3

Псалом 26
Псалом 36
Псалом 37
Псалом 39
Псалом 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы у́ст мои́х: я́ко чу́ждии воста́ша на мя́, и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се́ бо, Бо́г помога́ет ми́, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й: отврати́т зла́я враго́м мои́м: и́стиною Твое́ю потреби́ и́х. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко благо: я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя́ еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Боже! именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей; они не имеют Бога пред собою. Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим; истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

Псалом 58
Псалом 63

Услы́ши, Бо́же, гла́с мо́й, внегда́ моли́тимися к Тебе́: от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою́. Покры́й мя́ от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду: и́же изостри́ша я́ко ме́чь язы́ки своя́, напряго́ша лу́к сво́й, ве́щь го́рьку, состреля́ти в та́йных непоро́чна: внеза́пу состреля́ют его́, и не убоя́тся. Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое: пове́даша скры́ти се́ть, ре́ша: кто́ у́зрит и́х? Испыта́ша беззако́ние: изчезо́ша испыта́ющии испыта́ния: присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́. И вознесе́тся Бо́г: стре́лы младе́нец бы́ша я́звы и́х, и изнемого́ша на ня́ язы́цы и́х: смути́шася вси́ ви́дящии и́х. И убоя́ся вся́к челове́к: и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его́ разуме́ша. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́: и похва́лятся вси́ пра́вии се́рдцем.

Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага; укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой – язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного; они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит? Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою: внезапно будут они уязвлены; языком своим они поразят самих себя; все, видящие их, удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это Его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся все правые сердцем.

Псалом 67
Псалом 139

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя́: и́же помы́слиша непра́вду в се́рдцы, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни: изостри́ша язы́к сво́й я́ко змии́н: я́д а́спидов под устна́ми и́х. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии се́ть мне́ и у́жы, препя́ша се́ть нога́ма мои́ма: при стези́ собла́зны положи́ша ми́. Ре́х Го́сподеви: Бо́г мо́й еси́ Ты́, внуши́, Го́споди, гла́с моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в де́нь бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния и́х, тру́д усте́н и́х покры́ет я́. Паду́т на ни́х у́глия о́гненная, низложи́ши я́ во страсте́х, и не постоя́т. Му́ж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь су́д ни́щым и ме́сть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя: они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: Ты Бог мой; услышь, Господи, голос молений моих! Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха злому замыслу его: они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли; да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так! праведные будут славить имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем Твоим.

Заговор от порчи на деньги
И так каждую ночь по одному разу читайте. Через неделю порча бесследно уйдет.
Сильнейшая молитва оберег трех ангелов
Молитва оберег читается для ребенка. Она читается на ночь, когда малыш засыпает. Она универсальная, поэтому ее можно использовать, как для сына, так и для дочери.
Молитва, очищающая ауру от порчи и проклятий
Данная молитва повторяться должно трижды. Если ее читать, не пропуская ни одного дня, то от порчи можно будет избавиться в течение недели.
Простые правила защиты
Гуляя по лесу, обязательно наберите букет из трав. В защитный сбор должна войти полынь, зверобой и мята. По возвращению домой травы нужно связать красной лентой и прочитать над ними защищающую молитву, после чего подвесить над входной дверью. Держа такой букет возле входа, можно не беспокоиться о злой соседке. Пока он висит, она будет проходить мимо двора.
Правила, обряды и амулеты
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector